برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان و مدیریت سودآوری مشارکت مشتری، شرکت ها بایستی بدانند که آیا مشتریان آنها قصد مشارکت دارند و دلیل این مشارکت چیست. براساس پیمایش ۲۰۸۰ مصرف کننده، زیمینکوسکا شدت مشارکت مشتری پایینی را در میان مصرف کنندگان لهستانی در همه بازارهای مورد مطالعه گزارش کرد. وی کشف کردکه انگیزه های مشتری، در رابطه با اهداف مشتری و ارزش ها، محرک های موثرتری در مشارکت مشتری در مقایسه با درگیر مشتری و وفاداری می باشند.

برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان و مدیریت سودآوری مشارکت مشتری، شرکت ها بایستی بدانند آیا مشتریان آنها قصد مشارکت را دارند و چرا مشارکت می کنند. ما به دو سوال تحقیقاتی فرموله شده پاسخ می دهیم. ابتدا چه شدتی از پدیده مشارکت مشتری ارتباطات مشتریان در بازارهای مختلف مصرف کننده وجود دارد؟ ما تلاش می کنیم شدت ارتباطات مشتریان درباره برندها یا شرکت ها در تعامل مشتری با مشتری، فعالیت های مرتبط با شکایات مشتریان و همکاری آنها با شرکت ها یا برندها، را تعیین کنیم.

ما تلاش داریم تعیین کنیم چه مزایا و منافع ملموس و ناملموس مورد انتظار از سوی مشتریان (یعنی مولفه های فایده گرا و لذت گرای ارزش درک شده مشتری) برای آنها جهت مشارکت در بخش های مختلف مشتری مهم است. ما تاثیر این ارزش ها را علاوه بر درگیری مشتری و وفاداری، براساس مشارکت مشتری و مقایسه آن با دسته بندی های متفاوت مشتری، مورد ارزیابی قرار دهیم.

انتهای مطلب/

همچنین بخوانید:  بهترین برنامه‌های وفاداری مشتری