شرکت ها باید مشتریان خود را بشناسند و برای شناخت آنها باید اطلاعات را گردآوری و به منظور استفاده از پایگاه داده ها، آن را در یک پایگاه داده ها ذخیره کنند. پایگاه داده های مشتری عبارتست از گردآوری سازماندهی شده اطلاعات جامع در مورد هریک از مشتریان یا مشتریان احتمالی که جاری، قابل دسترسی و قابل اقدام برای اهداف خاص شرکت از قبیل کسب یا رهبری بازار، مورد تایید قرار گرفتن در بازار، فروش یک کالا یا خدمت، یا حفظ روابط با مشتری است. پایگاه داده های مشتری شامل اطلاعاتی بسیار بیشتر از فهرست پستی مشتری است. پایگاه داده های مشتری در برگیرنده خریدهای قبلی مشتری، ویژگی های جمعیت شناختی، جنبه های روانی، امور رسانه ای و دیگر اطلاعات مفید است.

پایگاه های داده های کسب و کار باید در برگیرنده این موارد باشد: خریدهای قبلی مشتریان صنعتی، میزان خرید های قبلی، قیمت ها و سودها، نام های اعضای تیم خریدار، وضعیت قراردادهای فعلی، برآوردهایی از سهم این تامین کننده در کسب و کار این مشتری، تامین کنندگان رقیب، تشخیص نقاط قوت و ضعف رقابتی درخرید و فروش مشتری، شیوه ها، الگوها و سیاست های خرید. شرکت های باتجربه و زیرک هر زمان که یک مشتری با یکی از واحدهای آنها تماس برقرار می کند، اطلاعات او را به دست می آورند.

نقاط تماس در برگیرنده خرید مشتری، تماس درخواست مشتری برای خدمات مشتری برای خدمات شرکت، سوال بر خط، یا کارت تخفیف پستی است. اطلاعات به وسیله مرکز تماس شرکت گردآوری می شود و در مخزن داده ها سازماندهی می شود و بازاریابها می توانند از طریق آن، اطلاعات مربوط به نیازها و پاسخ های مشتری را به دست آورند، به طرح سوال بپردازند و مورد را تجزیه و تحلیل کنند. این به نمایندگان خدمت مشتری یا بازاریابهای تلفنی امکان می دهد تا براساس مجموعه تصویر روابط با مشتری، به درخواست های مشتری پاسخ دهند.

همچنین بخوانید:  چرا قابلیت سودآوری مشتریان متفاوت است؟

آمارگران بازاریابی از طریق داده کاوی انبوه داده ها می توانند اطلاعات مفیدی در مورد افراد، روندها و بخش ها به دست آورند. استخراج داده ها از فنون پیچیده آماری و ریاضی از قبیل تجزیه و تحلیل خوشه ای، شناخت تعاملی خودکار، مدلهای پیش بینی و شبکه عصبی استفاده می کنند. به طور کامل، شرکت ها می توانند از پایگاه داده های خاص خود استفاده کنند تا از طریق دسته بندی پاسخ های داده شده به تلاش های بازاریابی، بهترین مشتریان احتمالی را شناسایی کنند، پیشنهاد خاصی را با مشتری خاص تطبیق دهند تا از آن به عنوان راهی برای فروش جنبی و فروش فزاینده استفاده کنند. از طریق به خاطر داشتن ترجیحات مشتری و ارئه مشوقها و اطلاعات مرتبط، وفاداری مشتری را تعمق بخشد. از طریق یادآوری و برنامه های ارتقایی به موقع، باعث تحریک مشتری به خرید می شود و از خطاهای جدی از قبیل ارسال و پیشنهاد به یک مشتری برای یک کالای مشابه با قیمت های متفاوت اجتناب کنند.

انتهای مطلب/