تحلیل رفتار مشتری

یکی از اهداف و مزیت های باشگاه مشتریان، تحلیل رفتار مشتری است. از طرفی برنامه ها و طرح های یک باشگاه موفق نیز، بر اساس تحلیل های بدست آمده از مشتریان، توسعه می یابد.

سوابق خرید

سوابق خرید مشتریان، داده های اصلی تحلیل رفتار خرید و پیش بینی رفتار آتی آنها می باشند. بر اساس این داده های آماری، مشتریان به چند نوع یا رفتار تقسیم بندی می شوند. لازم به ذکر است این دسته بندی بر اساس پارامترهای مختص هر کسب و کار متفاوت می باشد.

دسته بندی بر مبنای تحلیل رفتار

ارزش دسته بندی مشتریان بر مبنای تحلیل رفتاری آنها زمانی مشخص می شود که بتوان سناریوها، اطلاع رسانی ها و کمپین های تبلیغاتی مجزایی را برای هر کدام از دسته ها پیاده سازی و اجرا نمود.